edu.ou.kmi.buddyspace.plugins.disco.gui
Classes 
BSDiscoItemView
BSDiscoWindow
BSDiscoWinManager